MBA HOLIDAY

Custom Search

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม การตลาด

Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยการจำแนกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มๆ แล้วเขียนโครงร่าง(Profile) ของแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจน การแบ่งส่วนตลาดอาจใช้ตัวแปรต่างๆ เป็นตัวกำหนด ได้แก่ ตัวแปรด้านประชากร จิตวิทยาออพฤติกรรมการซื้อการใช้สินค้าที่แตกต่างกัน
target marketing คือ การประเมินว่าส่วนตลาดใดมีประสิทธิภาพคือมีกำลังซื้อ และมีโอกาสทางการตลาดที่องค์กรองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการได้


needs คือ ความต้องการของมนุษย์ด้านพื้นฐาน/ความจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่นความต้องการปัจจัย 4 ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ

want คือ ความต้องการที่พัฒนามาจาก need โดยมีทิศทางที่ชัดเจนและมีความเฉพาะมากขึ้น เป็นความต้องการที่มีความอยากและความปรารถนามากกว่า need และความต้องการดังกล่าวมักจะถูกกำหนดหรือได้รับอิทธิจากสังคมที่อยู่รอบตัวของคนๆ นั้น เช่น need หมายถึงความต้องการอาหาร want คือ ต้องการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

demand คือ เป็นความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในสินค้า/บริการ ขณะเดียวกันมีความตั้งใจซื้อและมีกำลังซื้อสนับสนุนด้วย

2 นักการตลาดใช้ 4 P(Marketing mix) มาแก้สนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร

product /customer solution คือสิ่งใดๆ ที่กิจการเสนอ(offer)ให้กับตลาด โดยมุ่งตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของตลาด ทำหน้าที่เอาคุณประโยชน์(Benefits)ไปยังผู้บริโภค

price /customer cost คือ ราคาของสินค้าหรือบริการโดยนักการตลาดต้องคำนึงถึงมูลค่าและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค การกำหนดราคาต้องยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า(Value)และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์(Utility)เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป

place /customer convenience คือความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะเข้าถึงสินค้าได้ง่าย

promotion customer communication
** จำแค่ sol-cos-con-com อย่าลืม 4 P ต้องเรียง product price place promotion

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนวคิดทางการตลาด

NEWS

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ - 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กำหนดทิศท...
    2 เดือนที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา