MBA HOLIDAY

Custom Search

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก

ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ดีขึ้น
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ตรงกับชนิดของสินค้าที่ต้องการ
5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งขัน

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
1. พฤติกกรมเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุทำให้เกิด
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกำหนดความต้องการและพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ
ลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดในจำนวนชั้นทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี
ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสำเร็จในวิชาอื่น ๆ สมาชิกชั้นี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็นพวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทำงานนั่งโต๊ะระดับต่ำ
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นทำงานเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดในชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชำนาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มที่ดินเป็นของตนเองชนกลุ่มน้อย

2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้อ ซึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ
2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจำกัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.1 ครอบครัว เป็นสถาบันที่ทำการซื้อเพื่อการบริโภคที่สำคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล
2.2บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทำให้ บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดำเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัว ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง

นักจิตวิยามาสโลว์ได้กำหนดทฤษฏีลำดับขั้นตอนของความต้องการซึ่งกำหนดความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ ซึ่งจัดลำดับจากความต้องการระดับต่ำไปยังระดับสูงคือ
1. ความสำเร็จส่วนตัว
2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)
3. ความต้องการด้านสังคม
4. ความปลอดภัยและมั่นคง
5. ความต้องการของร่ายกาย

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนำมาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก็ปัญหา มักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น
ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะนำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทำการประเมินผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ

14 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thankyou คร่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาดีมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I couldn't refrain from commenting. Well written!
Review my web site :: kostenlos spiele spielen

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Few travellers on a Mashobra tour can resist the temptation of seeking blessings at the Mahasu
Devta Temple. 'The tears of mankind have not washed away man's desire to kill.
''. As a rule of thumb, if an app has been successful in i - OS or Android format, it is likely to also be found on Windows Marketplace.

Their history timeline details how the greenhouse covered 4,000 square feet, and in
1976, a 6,000 square foot greenhouse was added.

This miniature machine generates a monthly power of 40
k - Wh and is 36 inches tall. Today, the scenario is entirely different.
The so-called colloidal silver "blue man," Paul Karason, was back on the Today show this week.

A far cry from the land of milk and honey
you may think. There is a rarely discussed addiction that can be
as enslaving as drugs and as devastating to self-respect, self-confidence and healthy functioning as alcoholism.


Stop by my blog post: vibeelite.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Few travellers on a Mashobra tour can resist the temptation of
seeking blessings at the Mahasu Devta Temple. 'The tears of mankind have not washed away man's desire to kill.
''. As a rule of thumb, if an app has been successful in i - OS or Android format, it is likely to also be
found on Windows Marketplace. Their history timeline details how the greenhouse covered 4,000 square feet, and in 1976, a 6,000 square foot greenhouse was added.

This miniature machine generates a monthly power of 40 k - Wh and is 36 inches tall.

Today, the scenario is entirely different. The so-called colloidal
silver "blue man," Paul Karason, was back on
the Today show this week. A far cry from the land of milk and honey you may think.
There is a rarely discussed addiction that can be as enslaving as drugs and as devastating to self-respect, self-confidence and healthy
functioning as alcoholism.

Here is my web site ... vibeelite.com
My web site: click the following page

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Be intellectuаl enough tο see that yοur ad ԁoes not gο on aiг
on a unseemly show ; a Christian book goіng on aіr on а show that is
about handlіng sexual issues ωould bе ridiculоus.
Intеrnal or External Sοund Mixer
"All windows systems come with a internet sound mixer they all differ so you may need to review your manual or online sources to figure out how to enable or use it. In much the same way, two-way radio rental offers businesses and individuals substantial savings in money, time and resources that equipment ownership never will.

Also visit my web site - radiosender

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The rig that runs Crysis at 68 FPS will get close to
a hundred on older or less demanding games. Hochbetten
können außergewöhnlich ein Ort zum Spielen sein.

Online poker rooms cede assistance you authenticate on what squeak will help you make
your advancement.

Feel free to surf to my weblog - gratis spiele

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Und dieser erste Schritt ist im Internet das Ansprechen mit der ersten Mail.
Sie müssen auch sicher sein, dass Sie Ihre Einsätze auf der ganzen innerhalb der Roulette Tisch, bevor der Lieferant keine zusätzlichen Einsätze Signale sind.

Dieses Produkt gelangt in den Magensaft und
wird zu elektropositiver Gelatine, die die Fettmasse einschließt.Here is my page ... http://prisma-statement.org/consort-wiki.org/tiki-index.php?page=UserPagebrainbelt
My website - mla.mrooms.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hellο, i thіnk that і saw you vіsited my web site thus i came to “геturn the favor”.
I'm attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Feel free to visit my page :: spiele spielen

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello еxсеllеnt blog! Does running a blog sіmilar to
thіs takе a masѕive аmount work?
І hаve viгtually no ехpeгtіse
іn coding but I wаѕ hoρing to ѕtart my own blog soοn.
Anуhow, shоuld уou haνe any suggestionѕ or tіpѕ fоr new blog ownеrs pleaѕe shагe.
I κnow thіs іѕ off
topіc howevеr I ѕimрly ωantеԁ to ask.
Thankѕ!

my ωeblog onlineradio

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Nonetheless, done skillfully over a long period of time, two colluding players can gain an advantage
over the rest of the table. If you are new to copying PS3 games
and you don’t yet know how to do this you will be pleased to know that the process has now
been made very easy by the availability of reliable copy software which can be downloaded.
Online poker rooms cede assistance you authenticate on what squeak
will help you make your advancement.

My blog ... http://Www.Facegreece.com/index.php?do=/profile-31827/info/

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Few travellers on a Mashobra tour can resist the temptation of seeking blessings at the Mahasu Devta Temple.
replica cartier earrings. Official Picture of President Reagan
by the Executive Office of the Presidency used under Public
Domain. 99 Mac Mini only ships with 1GB of RAM. I'm hoping that all of you smarter ' more learned
authors out there have a way to describe the intensity of this
desire that you must have to journey in your own recovery.
This will also open the Backup and Restore Center, which will warn you that "Windows Backup has not been set up" and "Windows could not find a backup for this computer. This was the time when broadband internet was still in its infancy and uploading the revised pages could be nothing short of tedious with a slow phone line connectivity. That assures a steady supply since it's easily replaceable. Today, the company has over 1. Two people have a heated argument, voices raised, vocalized obscenities, hearts racing ' obvious discord all rooted in fear.

Here is my page iiitmk.ac.in

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Marvelous, what a website it is! This weblog provides valuable data to
us, keep it up.

my webpage - internet radio

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Tag Cloud. Spend some time to design a good-looking
404 page, site offline page, etc. You can then take a hard look
at the companies that come up for that particular keyword.
While you’re at it, remove all or fix 404 errors.
It's so important because once customers begin seeking your product or service you will want to have favorable words making your search results optimized. The major preference is for offshore SEO companies as they offer SEO at the most competitive prices. Since keyword analysis is needed for both SEO (search engine optimization) and SEM, we often confuse using these terms. There are many tools online to help you research relevant keywords, such as the Google Adwords Keyword Tool. Online research is required to determine the packages and SEO Company. People these days use the Internet for a varied purpose. So, most move slowly when deciding on who becomes the company's
SEO. The concepts make use of the current social networking sites,
which are very popular among the online audience.

' Every page should be optimized with additional keywords. Immediately the word free caught my eye. Create a general, high-level category in which you want to manage all phrases'for example 'global,' 'online,' 'channel,' and so on.
As of now, Thomas Lenarz has helped many people get the
information on reputed SEO companies. Have you been looking at your competitor's websites to see what kind of keywords they're using.
SEO content is a huge deal in today's online oriented business world. First of all a market survey is done by them as to know the competitors analysis. If customers like what they see, they just might go on reading.

Feel free to visit my web blog: theatreplayers.com

แสดงความคิดเห็น

แนวคิดทางการตลาด

NEWS

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ - 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กำหนดทิศท...
    4 เดือนที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา